Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KIDS ACADEMY B.V.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.0 De organisatie: Kids Academy B.V.

  1.1            De contractant: de ouder, verzorger of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.

  1.2            Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.

1.3            Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie.

  2.2            Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst 3.1            De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen en/of online versturen van het inschrijfformulier.

  3.2            De overeenkomst geldt voor minimaal 3 maanden of zoveel korter als de cursus duurt.

  3.3            De overeenkomst kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

a)     Het niet aan de regels houden die gelden bij de organisatie

b)     Hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht.

Artikel 4 Vergoeding 4.1            De tarieven van de verschillende door Kids Academy geboden cursussen worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.

4.2            Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de cursus.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1            Bij ondertekening en/of verzending van de inschrijving gaat de contractant akkoord met automatische incasso van het lesgeld, tenzij de contractant en de organisatie anders overeenkomen. Het lesgeld wordt voor aanvang van de cursus afgeschreven, danwel in termijnen, gedurende de cursus voldaan.

5.2            In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van € 12,50,- administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling

  6.1            Het navolgende geldt alleen voor leerlingen die een cursus volgen.

6.2            De leerling is verplicht om zich aan de algemene afspraken te houden zoals deze zijn opgenomen in de huisregels. De organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te passen.

  6.3            Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde lesgeld.

Artikel 7 Verplichtingen van de contractant 7.1            De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie.

  7.2            De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de website van de organisatie.

Artikel 8 Verplichtingen van de organisatie

8.1            De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de contractant overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  8.2            De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1            Kids Academy B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of uit het onrechtmatig gebruik van het studiemateriaal.

9.2            Kids Academy B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

9.3            Kids Academy B.V. sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij de opdrachtgever bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid zijdens Kids Academy B.V.

  9.4            Kids Academy B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever.

  9.5            Kids Academy B.V. is nimmer aansprakelijk voor schoolprestaties of -resultaten.

9.6            De eventuele aansprakelijkheid van Kids Academy B.V. is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering van haar opdracht in de overeenkomst opgenomen lesgeld.

Artikel 10 – Vrijwaring

10.1            Opdrachtgever vrijwaart Kids Academy B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

10.2            Indien Kids Academy B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Kids Academy B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Kids Academy B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kids Academy B.V. komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

11.1            Kids Academy B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

11.2            Kids Academy B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 – Reclamaties en verjaringstermijn

12.1            Klachten over Kids Academy B.V. en de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever, binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Kids Academy B.V. per aangetekende post dan wel doormiddel van versturing van een e-mailbericht met ontvangstbevestiging aan een door Kids Academy B.V. aangegeven e-mailadres.

12.2            Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden gemeld.

12.3            De opdrachtgever dient Kids Academy B.V. steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn volledige medewerking te verstrekken.

12.4            Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Kids Academy B.V. daardoor heeft moeten maken, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

12.5            In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kids Academy B.V. en de door Kids Academy B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13 – Gebruik van naam en/of beeldmerk van Kids Academy B.V.

13.1            De namen Kids Academy B.V. en alle overige aan Kids Academy B.V. gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming door opdrachtgever gebruikt worden in (reclame-) uitingen.

13.2            Alle correspondentie tussen Kids Academy B.V. en opdrachtgever is van vertrouwelijke aard en mag zonder toestemming niet worden gepubliceerd.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1            Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden betreffende deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst.

14.2            Geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank Amsterdam.